خواستن تنها به ثروت نمی انجامد . اما مشتاق ثروت بودن ، با ذهنیتی وسواس گونه و آنگاه برنامه ریزی دقیق و تدارک راههای رسیدن به هدف و در کنار همه اینها مداومت و پایداری در برابر سختی ها و مشکلات اسباب رسیدن به ثروت را برای شما فراهم میکند.

برای تبدیل اشتیاق به طلا شش راه زیر را پی بگیرید :

۱- مبلغ مورد نظر خود را دقیقا مشخص سازید . گفتن اینکه ( من پول می خواهم ) کافی نیست 

۲- دقیقا مشخص کنید که برای دستیابی به این پول چه مبلغی سرمایه میگذارید . توجه داشته باشید که برای رسیدن به هر چیز باید چیزی را از دست بدهید.

۳- تاریخ مشخصی برای دستیابی به هدف خود در نظر بگیرید.

۴- برنامه ای قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید و بی درنگ دست به کار شوید ، باید بی درنگ این برنامه را به مرحله اجرا بگذارید.

۵- رقم پول مورد نظر را بنویسید و زمان دستیابی به آن را مشخص کنید . درباره از خود گذشتگی خود تصمیم بگیرید ، آنگاه برنامه ای را که می خواهید برای رسیدن به این پول به اجرا بگذارید در نظر بگیرید.

۶- یادداشت خود را با صدای بلند ، روزی دوبار ، قبل از خواب و به هنگام بیدار شدن بخوانید ، در حال خواندن ببینید و باور کنید که صاحب این پول و دارایی شده اید .

نکته قابل توجه این است که اشتیاق بدون عمل به طلا تبدیل نمیشود این مراحل در صورتی اشتیاق را به طلا تبدیل میکند که شما برای دستیابی به این هدف برنامه ریزی و عمل کنید . 

 موفق باشید